Zanim zaczniesz budować dom

Szereg formalności, jakie poprzedzają rozpoczęcie prac budowlanych czasami przerażają wielu inwestorów. Na co trzeba więc zwrócić uwagę przy kupnie działki budowlanej i jakie formalności należy spełnić? Pierwszą sprawą, jaką należy załatwić przez kupnem gruntu jest dokładne sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej. Należy szczególnie zwrócić uwagę na ewentualne obciążenia ciążące na nieruchomości, ustanowione prawa do służebności a także ewentualnych współwłaścicieli. Kolejną kwestią jest konieczność sprawdzenia przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego dokumentu – sprawdzenie założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie w drugim przypadku należy dokładnie sprawdzić, czy na danym terenie można wybudować dom z wymarzonego projektu. Szczególnie chodzi o wysokość budynku i jego bryłę, która musi być podobna do wybudowanych już w sąsiedztwie domów. Niezwykle ważnym jest również sprawdzenie, czy do działki doprowadzone są media, takie jak energia elektryczna, woda, sieć kanalizacyjna i gaz. Dalszym krokiem jest wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu decyzji można kupić projekt domu, a po znalezieniu kierownika budowy wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia, można rozpocząć prace budowlane.