Podstawowe pojęcia i definicje związane z budownictwem

Budownictwo jest jedną z nauk technicznych. Jest to wznoszenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych przy użyciu odpowiednich materiałów z wykorzystaniem technologii, zróżnicowanych konstrukcji, sklepień, układów. Przez pojęcie obiekt budowlany rozumie się budynek, budowlę, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz obiekty małej architektury. Obiekt budowlany jest pojęciem najszerszym w budownictwie. Budynek jest to obiekt budowlany ściśle związany z gruntem, który posiada fundamenty i dach i jest wyznaczony na odpowiedniej przestrzeni. Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący pojedynczy, bliźniak, szeregowy lub grupowy, który zaspokaja potrzeby mieszkaniowe człowieka. Ma on nie więcej niż dwa lokale mieszkaniowe. Budynek mieszkalny zawierający więcej mieszkań nazywany jest wielorodzinnym. Obiekty małej architektury są to niewielki obiekty budowlane kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowej oraz takie, które służą utrzymaniu porządku i rekreacji. Budowla jest to wszystko, co nie jest budynkiem i obiektem małej architektury, chociażby: mosty, tunele, lotniska, pomniki cmentarze, budowle ziemne, obronne, oczyszczalnie ścieków składowiska odpadów. Istnieje także tymczasowy obiekt budowlany, który jak nazwa wskazuje służy do tymczasowego użytkowania.